Ledenbijeenkomsten in de regio zeer geslaagd!!!

Op 18 en 24 juni vonden ledenbijeenkomsten plaats in Gorinchem en Meppel. De opkomst was niet groot, toch was het zinvol en inspirerend.

Impressie ledenbijeenkomsten juni 2014

Omdat we als bestuur van de VKW zoveel mogelijk in gesprek zijn en blijven met de leden over actuele ontwikkelingen in werk en kerk en ook het collegiale onderlinge contact stimuleren, belegden wij kortgeleden twee bijeenkomsten in de regio, op 18 juni in Gorinchem en op 24 juni in Meppel. Ter verdieping van het gesprek stond ook de inhoudelijke bespreking van een thema geagendeerd, namelijk seksueel misbruik binnen pastorale relaties.
Ondanks de geringe deelnemersaantallen (resp. 6 en 12) beschouwen we beide bijeenkomsten absoluut als geslaagd. Dat velen reageerden op de uitnodiging hebben wij zeer op prijs gesteld, al was het helaas vaak met een bericht van verhindering. Als reden daarvoor werd aangegeven de drukke werkzaamheden, maar tegelijk ook geplande vakanties, iemand ging trouwen! en een enkele keer ook ziekte helaas.
In het algemeen werd aangegeven dat het initiatief om, naast de landelijke bijeenkomsten, ook meer de regio te bezoeken, zeer op prijs wordt gesteld. Ons plan is dat dan ook zeker te herhalen met hopelijk een groter aantal deelnemers. In ieder geval is er door de degenen die er nu wel waren enthousiast, geanimeerd en ook wel 'hard' gewerkt die middagen.
Wat opviel was dat het thema, waarvan aanvankelijk sommigen dachten daar in het werk niet zoveel mee te maken te hebben, toch uiterst actueel en voor ieder aansprekend was: iedereen heeft er hoe dan ook mee te maken, het speelt altijd een rol in het pastoraat waar het gaat om (de juiste mate van) afstand en nabijheid of je komt er mee in aanraking omdat binnen een gemeente zaken spelen op dit gebied. Het is dan ook niet voor niets dat in onze beroepscode hier ook een artikel aan wordt gewijd. Vanuit die achtergrond werd het thema ingeleid.
Hieronder een kort verslag.

Zowel in Gorinchem als in Meppel werd de inleiding verzorgd door medewerkers van de PKN, een van de acht kerkgenootschappen die deelnemen aan het Interkerkelijk werkverband Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR). In Gorinchem was dat mevrouw Ploni Robbers, in Meppel waren dat de dames Els Deenen en Lenny van den Brink.

De inleiding van mevrouw Robbers is hier te lezen: Inleiding mw. Ploni Robbers 18-06-2014.

Op een interactieve manier werden wij ingevoerd in de achtergronden die hebben geleid tot de huidige regelgeving en het protocol dat is opgestgeld voor de plaatselijke gemeenten.

Werkend met een casus maakten wij kennis met de doordachte en gedegen opzet van dit  protocol. Het is een soort routebeschrijving (‘belastingaangifteformulier’) met duidelijke aanwijzingen, is zeer compleet en praktijkgericht. Heel werkbaar, wij waren onder de indruk! Kijk er eens naar op de PKN-website onder de link: http://www.pkn.nl/werkvelden/Pastoraat/Paginas/SMPR.aspx

Overigens, (verbeter)suggesties en andere opmerkingen zijn welkom, meedenken dus vanuit de praktijk.

Voor de deelnemers was het zeer interessant, boeiend en ook wel confronterend, bijvoorbeeld: hoe ga jij zelf om als die pastorant jou uit dankbaarheid een kus wil geven? Hoe ga jij om met ‘fanmail’ die langzaam maar zeker te intiem wordt? Hoe bepaal jij zelf grenzen? En hoe kun je alert zijn en blijven om wat jij zelf in je omgeving ziet en waar kun je met je vragen en twijfels heen? Wat moet je doen bij een vermoeden?

Instructief en informatief was ook te vernemen wat de standpunten van de kerk hierin zijn, de onomwonden keus voor de slachtoffers, maar tegelijk het goed uitgebalanceerde daderbeleid. Bij dit onderwerp in zijn geheel blijkt de factor ‘gender’ (man/vrouw) sterk bepalend in de benadering, het is goed om je daarvan bewust te zijn.

Al met al vormde deze discussie ook een toepassing en verwerking van wat in de allerlaatste aflevering van Kerk en Werk (december 2013) onder onze aandacht werd gebracht onder het thema ‘Over grenzen gesproken!’. Ook voor wie nog steeds denkt dat het zijn of haar deur wel voorbijgaat is ons advies om van deze informatie kennis te nemen, het kan zomaar toch dichterbij komen dan je denkt!

Gesprek met de leden
Het tweede deel van de bijeenkomsten werd besteed aan zaken die het werk en de positie van de kerkelijk werker aangaan. Wederzijds werd informatie uitgewisseld, werden aandachtspunten meegegeven zowel voor het bestuur als voor de deelnemers. Dat was verhelderend en inspirerend. Zonder volledig te zijn een aantal items die we bij de kop hebben gehad:

-Het is en blijft lastig om je als kerkelijk werker te profileren
Vaak is de situatie ter plekke en de (samenwerking met) predikant erg bepalend: krijg je voldoende ruimte, of kun je die nemen? Belangrijk is te blijven werken vanuit je kracht en eigen professionaliteit, probeer die goed uit de verf te laten komen, stap niet in de valkuil dat jij hetzelfde bent en zou doen als een predikant. Vaak heb je deeltaken en werk je voor een bepaalde periode. De resultaten die je daarbinnen behaalt blijven vaak onzichtbaar, dat is ook iets waar wij zelf aan meewerken. We zouden elkaar kunnen versterken door datgene wat we bereiken, binnen die soms beperkende kaders en ondanks de diversiteit van onze beroepsgroep, meer te laten zien, zowel naar collega’s ter bemoediging als in de bredere kring van kerkenraden en gemeenten. Dat komt de duidelijkheid en beeldvorming ten goede en dus ook de samenwerking met predikanten. Daar ligt een taak voor ieder individueel en voor het bestuur: laat zien waar je kracht zit en wat de grenzen zijn.
Als manco wordt opgemerkt dat veel ‘vernieuwers’ de kerk verlaten omdat er niet genoeg ruimte en medewerking is. Daardoor blijven veel ontwikkelingen steken.

Ÿ-Brief dr. Arjan Plaisier, scriba van de synode van de PKN, over de 7 ambten
In het kader van het gesprek binnen de synode over het ambt zonden de scriba 7 brieven: aan de gemeenten, de kerkenraden, de predikanten, de ouderlingen en diakenen, de classes, de bisschoppenconferentie en de missionaire werkers of pioniers. Al in een eerder stadium drongen wij er bij de scriba op aan hierbij ook de ouderling kerkelijk werker te betrekken. Juist door de synode is immers ook besloten tot de ambtsbevestiging van kerkelijk werkers en om deze groep niet te noemen lijkt ons geen goede zaak. Ook tijdens de synodebespreking werden hierover vragen gesteld. De scriba noemde twee argumenten, ten eerste dat er niet gestreefd wordt naar volledigheid en ten tweede dat de kerkelijk werker nog maar zo kort in het ambt is dat wij hem nog niet hoeven ‘lastigvallen’ met de knelpunten. Uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen de kerkelijk werkers de brief aan de predikanten te sturen met daarbij een P.S. met een verklaring van de reden.

De VKW betreurt deze handelwijze. Ten eerste beïnvloedt het toevoegen van de P.S. aan de brief aan de predikanten het beeld dat wij meer predikant zouden zijn dan ouderling en ten tweede vinden wij het niet in de lijn met het eerdere synodebesluit tot ambtsbevestiging en erkenning van de kerkelijk werker als volwaardige functie binnen de kerk.

In de brief wordt gevraagd om vooral te reageren, tot 1 juni 2015 en daarom roepen wij alle leden op om op die uitnodiging in te gaan. Zie op www.pkn.nl/ambt meer informatie hierover en de brieven zelf en REAGEER AUB. Uiteraard stelt het bestuur het zeer op prijs ook de meningen van de leden te horen en zal zij daarnaast ook een standpunt hierover innemen en aan de scriba sturen.

Het is belangrijk dat wij allen zoveel mogelijk van ons laten horen want dat dit kan gebeuren hangt natuurlijk ook samen met hoe we (wel of niet) in beeld zijn.

Ÿ-Ambt
Niet overal wordt zonder meer overgegaan tot bevestiging in ambt. In de meeste gevallen wel maar het wordt ook wel als verwarrend ervaren, bijvoorbeeld door een kerkenraad, waardoor het niet gebeurt. Ook is het soms de betrokken kerkelijk werker die aangeeft dat het niet iets toevoegt. Toch blijkt steeds meer dat als de bevestigting wel plaatsvindt de betrokkene het als zeer waardevol ervaart en zeker als toevoeging en versteviging van de basis van waaruit wordt gewerkt.  Ook van dit onderwerp geldt dat het goed is om onderling ervaringen uit te wisselen en bijvoorbeeld via de nieuwsberichten met elkaar te delen.

-Permanente Educatie
Geopperd wordt om hieraan eens apart aandacht te besteden om breder en dieper te kunnen bespreken. De VKW neemt deel aan de commissie PE, mogelijk kan in samenspraak daarmee voorbereiding plaatsvinden.
Er is nog onbekendheid en onwetendheid en is het aanbod passend genoeg? Tegelijk wordt er hier en daar ruimschoots gestudeerd en getraind en moet het systeem natuurlijk enige ontwikkeltijd hebben en moeten we ons de regelgeving eigen maken. Dit onderwerp komt zeker terug. Blijf ons voeden met uw reacties en ervaringen!

Ÿ-Werkgelegenheid
Wij werken in een krimpende kerk. Dat leidt tot druk op de arbeidsplaatsen en soms ongewenste ‘concurrentie’ tussen predikanten en kerkelijk werkers. De kerkenraad maar vooral ook de classes hebben hierin een cruciale rol. Een van de speerpunten van het beleid van de VKW is het informeren van betrokkenen in het land (kerkenraden, kerkrentmeesters, classes, zowel rechtstreeks als via overleg/netwerk). Wij benadrukken steeds dat het bij de keuze voor invulling van vacatures van belang is uit te gaan van wat nodig en goed is voor de gemeente en zich niet (alleen ) te laten leiden door financiële overwegingen.
Dat kan een keuze voor een predikant betekenen in plaats van voor een kerkelijk werker. Daarmee kunt je voorkomen dat oneigenlijke verwachtingen ontstaan t.a.v. een kerkelijk werker met alle narigheid van dien. Andersom idem dito: als een predikant teveel taken moet verrichten waar een kerkelijk werker geschikter voor is kan dat ook tot problemen leiden. Hiervoor is nodig dat er een goed beeld is van de professional die de Hbo-theoloog is. Dat is een taak voor zowel het bestuur als voor alle kerkelijk werkers individueel.

Overigens blijkt dat er grote verschillen zijn in de werkwijze tussen classes onderling, ook dit is een aandachtspunt waar het bestuur komend seizoen concreet mee aan de slag gaat.

-Arbeidsvoorwaarden
In het algemeen is er tevredenheid over de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. Aandachtspunt blijft de afbakening vooral bij de kleinere dienstverbanden: hoe ga je om met de verwachting van 24 uurs beschikbaarheid? Dat vraagt een consequente en duidelijke aanpak, goed communiceren. Het blijkt dat kerkenraden al vooruit lopen op de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Belangrijk is te wijzen op de voorlichting daarover, verwachten we ook van de Dienstenorganisatie/Utrecht.
Beter is het dat de keuze voor een kerkelijk werker heel bewust wordt gemaakt op grond van diens competenties. Daardoor worden oneigenlijke verwachtingen opgeroepen. Als er niet meer betaald kan worden dan 8 uur per week moeten de taken daarop worden afgestemd. Daar ligt ook een rol voor de betreffende kerkelijk werker om duidelijk af te bakenen, ook wat de 24 uurs beschikbaarheid betreft.

Bestuur vraagt ervoor te zorgen dat scriba’s een kopie van de aanstellingsbrief/contract sturen aan de Dienstenorganisatie, (j.sonnenberg@pkn.nl). Dit ter verbetering van de registratie (= bereikbaarheid en zichtbaarheid) van de beroepsgroep.

Nogmaals wordt iedereen opgeroepen aan de bel te trekken bij betrokkenen of bij de VKW als er zaken niet in orde zijn of niet volgens de regelingen plaats vinden (b.v. ‘illegaal voorgaan’), wees kritisch en actief, maak het aanhangig! 

Vervolg op ledenbijeenkomsten

Tot zover een greep, er is meer aan de orde geweest. Zowel deelnemers als bestuur vonden deze bijeenkomsten zeer de moeite waard! Afhankelijk van de overige activiteiten zal er zeker een herhaling komen, dan weer in andere regio’s en op andere tijdstippen in de hoop dat nog veel meer leden hiervan kunnen profiteren.

De eerstvolgende (landelijke) bijeenkomst is nu de najaarsconferentie op 1 oktober a.s. te Nijkerk en de ALV op vrijdag 14 november a.s. Over beide activiteiten volgt berichtgeving.

juni 2014, mva

 

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »

Verslag van de Werk-/ontmoetingsdag 4 nov. 2016.

Lees verder »

Kerkinformatie

In Kerkinformatie van oktober duidelijkheid over preekconsent kerkelijk werkers Lees verder »

Juridische dienstverlening

Nu de VKW is gefuseerd met vakbond CNV Connectief zijn de mogelijkheden op het gebied van juridische dienstverlening vergroot. Lees verder »

Uitnodiging werk-/ontmoetingsdag voor werkers in de kerk op 4 november a.s.

"MET HET OOG OP RECHT" Vrijdag 4 november voor werkers in de kerk Nieuw Hydepark Doorn Lees verder »